تازه های نشر

دکتر احسان کامرانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399

330,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1399

250,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1399

3,120,000 ریال

دکتر سام محمدی

نوبت چاپ 1 / سال 1399

650,000 ریال

ابراهیم ایزد پوری

نوبت چاپ 1 / سال 1399

560,000 ریال

پروفسور جرج اندرو پولاس

نوبت چاپ 1 / سال 1399

410,000 ریال

مهدی الهویی نظری

نوبت چاپ 1 / سال 1399

550,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1399

740,000 ریال

پر فروش ها

دکتر فرید کمیجانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399

760,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 3 / سال 1398

700,000 ریال

دکتر فرزانه سریر

نوبت چاپ 4 / سال 1399

900,000 ریال

مسلم قزل بیگلو

نوبت چاپ 5 / سال 1398

700,000 ریال

دکترمنصوروفایی

نوبت چاپ 2 / سال 1398

330,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 1 / سال 1398

780,000 ریال

دکتر فهیمه ملک زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1395

2,250,000 ریال

دکتر فهیمه ملک زاده

نوبت چاپ 2 / سال 1398

1,160,000 ریال

تجدید چاپ جدید

حمید محبعلی

نوبت چاپ 11 / سال 1399

800,000 ریال

عباس مبارکیان

نوبت چاپ 9 / سال 1399

850,000 ریال

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

نوبت چاپ 2 / سال 1399

300,000 ریال

بهروز صادقی

نوبت چاپ 2 / سال 1399

250,000 ریال

محمود بابالویی

نوبت چاپ 6 / سال 1399

2,100,000 ریال

دکتر حمید رضا آدابی

نوبت چاپ 4 / سال 1399

830,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 19 / سال 1399

1,050,000 ریال

آرمین طلعت

نوبت چاپ 3 / سال 1399

500,000 ریال