تازه های نشر

دکتر امین تویسرکانی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13617

2,000,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13618

2,000,000 ریال

دکتر مهدی آذرنژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13612

1,550,000 ریال

دکتر محسن شریعتی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13613

1,500,000 ریال

دکتر سعید مولوی وردنجانی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13614

2,000,000 ریال

سهیلا دیبافر

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13615

1,000,000 ریال

سهیلا دیبافر

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13616

1,000,000 ریال

دکتر غلامرضا یزدانی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13609

1,400,000 ریال

پر فروش ها

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 12008

1,300,000 ریال

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 2102

2,800,000 ریال

دکتر محمد حسن امام وردی

نوبت چاپ 2 / سال 1401 / شناسه 13153

2,000,000 ریال

دکتر غلامرضا یزدانی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13609

1,400,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 7 / سال 1401 / شناسه 6583

2,900,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 7 / سال 1401 / شناسه 7343

2,600,000 ریال

دکترعلیرضا فیض

نوبت چاپ 2 / سال 1392 / شناسه 5038

600,000 ریال

دکتر علیرضا باریکلو

نوبت چاپ 4 / سال 1401 / شناسه 5126

1,800,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 21 / سال 1401 / شناسه 734

950,000 ریال

دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

نوبت چاپ 8 / سال 1401 / شناسه 8383

1,700,000 ریال

دکتر کیومرث کلانتری

نوبت چاپ 2 / سال 1401 / شناسه 8841

3,100,000 ریال

دکتر ابراهیم موسی زاده

نوبت چاپ 4 / سال 1401 / شناسه 9431

1,450,000 ریال

دکتر علیرضا باریکلو

نوبت چاپ 9 / سال 1401 / شناسه 4527

1,100,000 ریال

دکتر سید احمد علی هاشمی

نوبت چاپ 13 / سال 1401 / شناسه 7469

1,500,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 28 / سال 1401 / شناسه 2534

1,000,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 3 / سال 1401 / شناسه 10643

1,400,000 ریال