تازه های نشر

دکتر امیر ساعد وکیل

نوبت چاپ 1 / سال 1398

290,000 ریال

مهدی زاهد نژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1398

190,000 ریال

تکتم باقری نسب

نوبت چاپ 1 / سال 1398

380,000 ریال

محمد ترحمی

نوبت چاپ 1 / سال 1398

200,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1398

350,000 ریال

دکترسیدباقرمیرعباسی

نوبت چاپ 1 / سال 1398

380,000 ریال

طاهره عزیزی

نوبت چاپ 1 / سال 1398

480,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1398

150,000 ریال

پر فروش ها

مسلم قزل بیگلو

نوبت چاپ 5 / سال 1398

700,000 ریال

دکترسیدحسن حسینی مقدم

نوبت چاپ 1 / سال 1398

470,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 23 / سال 1398

400,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 7 / سال 1398

360,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 7 / سال 1398

330,000 ریال

مارتین هانت

نوبت چاپ 2 / سال 1398

300,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 25 / سال 1398

170,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 12 / سال 1398

450,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر سید محمد حسن مومنی

نوبت چاپ 2 / سال 1398

530,000 ریال

دکتر ابراهیم تقی زاده

نوبت چاپ 2 / سال 1398

330,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 2 / سال 1398

150,000 ریال

دکتر افشین عبداللهی

نوبت چاپ 8 / سال 1398

700,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 5 / سال 1398

880,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 12 / سال 1398

720,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 7 / سال 1398

330,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 3 / سال 1398

430,000 ریال