جستجوی عبارت ' حقوق مالکيت فکري '
کالاهای موجود

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 3 / سال 1398 / شناسه 10856

470,000 ریال

سارا حاجی زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8633

230,000 ریال

نگار مرادی

نوبت چاپ 1 / سال 1397 / شناسه 11067

220,000 ریال

ژاله مبشری

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9150

190,000 ریال

دکتر پژمان محمدی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8826

330,000 ریال

دکتر بهنام حبیبی درگاه

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 5663

220,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 2 / سال 1394 / شناسه 8983

400,000 ریال

حامد نجفی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10329

360,000 ریال

دکتر فاطمه سادات ایروانی مهاجری

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12608

550,000 ریال

جی اس . آلبنیز

نوبت چاپ 1 / سال 1393 / شناسه 8617

270,000 ریال

المیرا بابائی

نوبت چاپ 1 / سال 1393 / شناسه 8339

350,000 ریال

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10804

790,000 ریال

دکترسیدحسن حسینی مقدم

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11943

470,000 ریال

دکتر آنابل بنت

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12420

260,000 ریال

مینا رحمانیان

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11902

280,000 ریال

بهنام اکبری

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 9888

310,000 ریال

دکتر حسین مهدی زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 5689

240,000 ریال

دکتر حسین کریمی

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 6083

420,000 ریال

دکتر فاطمه پور مسجدیان

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 9868

320,000 ریال

نعیمه سادات موسوی

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9371

600,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9708

470,000 ریال

شیرزاد اسلامی

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 5039

2,000,000 ریال

محمد صدیق رحمانی

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 6247

390,000 ریال

دکتر محمد مهدی حسن پور

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9439

1,250,000 ریال