جستجوی عبارت ' تروريسم و تحريم هاي بين المللي '
کالاهای موجود

دکتر امیر ساعد وکیل

نوبت چاپ 1 / سال 1392 / شناسه 7866

1,550,000 ریال

لیلا فیروزمند

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9442

350,000 ریال

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9173

600,000 ریال

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1397 / شناسه 11275

800,000 ریال

شاهین مظاهری جبلی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11706

650,000 ریال

علیرضامحمدی مطلق

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8863

720,000 ریال

دکتر مهدی مومنی

نوبت چاپ 1 / سال 1392 / شناسه 7537

850,000 ریال

دکتر غلام نبی فیض چکاب

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13049

1,100,000 ریال

دکتر محمد آشوری

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8723

200,000 ریال

دکتر مصطفی امیری

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 13159

900,000 ریال

نواب محمدی ده چشمه

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12901

1,400,000 ریال

مهناز رشیدی

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 11610

400,000 ریال

دکتر شهلا معظمی

نوبت چاپ 1 / سال 1393 / شناسه 8142

370,000 ریال

سید امیر رضا محسنی طیب

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 13092

375,000 ریال

دکتر سید محمد حسینی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13184

2,000,000 ریال

دکتر شهرام زرنشان

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12303

700,000 ریال

دکتر ستار عزیزی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11602

370,000 ریال

دکتر علی عبداله خانی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10725

85,000 ریال

فاقد موجودی

کرسی حقوق بشر

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 6156

46,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر احمد محمدی

نوبت چاپ 1 / سال 1390 / شناسه 6577

65,000 ریال

فاقد موجودی

معاونت پژوهش و تولید علم

نوبت چاپ 1 / سال 1397 / شناسه 11202

150,000 ریال

فاقد موجودی

دکترپیمان نمامیان

نوبت چاپ 1 / سال 1390 / شناسه 6758

50,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محسن عبداللهی

نوبت چاپ 3 / سال 1395 / شناسه 5473

200,000 ریال

فاقد موجودی

مرتضی قهرمانی منامن

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11603

600,000 ریال

فاقد موجودی