جستجوی عبارت ' جرايم عليه اموال و مالکيت '
کالاهای موجود

محمد سلیم اردشیری

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9093

900,000 ریال

سعید حسین زاده سورشجانی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11508

1,650,000 ریال

دکتر جعفر کوشا

نوبت چاپ 2 / سال 1394 / شناسه 7328

1,200,000 ریال

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

نوبت چاپ 1 / سال 1392 / شناسه 6301

1,050,000 ریال

دکتر هوشنگ شامبیاتی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13040

2,600,000 ریال

دکترمحمدرضاالهی منش

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12767

3,200,000 ریال

دکتر محمد حسن حجاریان

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 5044

2,000,000 ریال

محسن صفاری

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 5823

50,000 ریال

نرگس نیری

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13542

1,100,000 ریال

منصور اباذری فومشی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13695

1,000,000 ریال

امیر حسین قربانی

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9383

1,000,000 ریال

دکترفرهاد اله وردی

نوبت چاپ 3 / سال 1400 / شناسه 11221

1,500,000 ریال

مجیدخلیل پورگرگانی

نوبت چاپ 2 / سال 1400 / شناسه 12441

400,000 ریال

منصور اباذری فومشی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13694

1,550,000 ریال

منصور اباذری فومشی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13693

1,200,000 ریال

ندا استادیان

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11849

170,000 ریال

فاقد موجودی

مهدی سالاری

نوبت چاپ 2 / سال 1393 / شناسه 4496

150,000 ریال

فاقد موجودی

اردشیر رستمی

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 9090

200,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر بهرام درویش

نوبت چاپ 2 / سال 1390 / شناسه 3280

55,000 ریال

فاقد موجودی

حمید دهقان

نوبت چاپ 1 / سال 1379 / شناسه 1609

14,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمد صالح ولیدی

نوبت چاپ 9 / سال 1388 / شناسه 1646

50,000 ریال

فاقد موجودی

حمزه خلیلی

نوبت چاپ 1 / سال 1390 / شناسه 6871

30,000 ریال

فاقد موجودی

شهرام محمدزاده

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12218

200,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر عباس زراعت

نوبت چاپ 2 / سال 1385 / شناسه 3910

40,000 ریال

فاقد موجودی