جستجوی عبارت ' عدالت کيفري و سياست جنايي '
کالاهای موجود

دکتر ولی اله صادقی

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 8481

1,500,000 ریال

دکتر فرزانه مرادی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11437

2,520,000 ریال

احسان شاهین پور

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 8665

1,800,000 ریال

ندا محتشمی

نوبت چاپ 1 / سال 1391 / شناسه 7423

2,000,000 ریال

رضا فروتن

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9232

1,800,000 ریال

مسعود اکبری

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9757

1,400,000 ریال

محمد رحمانی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9191

1,500,000 ریال

دکتر اسلام مندنی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9145

1,400,000 ریال

لیلا خواست خدایی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8825

1,200,000 ریال

فاطمه عامری

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9457

900,000 ریال

دکتر اسمعیل رحیمی نژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11394

1,400,000 ریال

دکتر عاطفه شیخ اسلامی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13885

3,000,000 ریال

نوئل کراس

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 8595

3,000,000 ریال

دکتر سلمان کونانی

نوبت چاپ 3 / سال 1394 / شناسه 7276

2,500,000 ریال

تیم نیو بورن ، تریوور جونز

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9088

2,000,000 ریال

قاسم مرادی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11761

1,150,000 ریال

جولین رابرتس

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12861

500,000 ریال

گابریل هالوی

نوبت چاپ 2 / سال 1402 / شناسه 8594

2,500,000 ریال

دکتر محمد آشوری

نوبت چاپ 1 / سال 1376 / شناسه 951

600,000 ریال

دکتر محمد آشوری

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12798

1,300,000 ریال

دکتر محمد آشوری

نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 7488

850,000 ریال

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12730

450,000 ریال

دکتر غلامرضا محمد نسل

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 13164

190,000 ریال

الهام جوهریان

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13207

1,000,000 ریال