جستجوی عبارت ' جستجوی ترکیبی '
کالاهای موجود

سارا حاجی زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8633

1,100,000 ریال

حامد نجفی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10329

1,700,000 ریال

المیرا بابائی

نوبت چاپ 1 / سال 1393 / شناسه 8339

1,200,000 ریال

نگار مرادی

نوبت چاپ 1 / سال 1397 / شناسه 11067

1,000,000 ریال

مینا رحمانیان

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11902

1,100,000 ریال

دکتر حسین کریمی

نوبت چاپ 1 / سال 1392 / شناسه 6083

1,500,000 ریال

دکتر فاطمه سادات ایروانی مهاجری

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12608

1,100,000 ریال

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10804

2,800,000 ریال

دکتر حمید ابهری

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13799

1,600,000 ریال

دکتر محمد مهدی حسن پور

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9439

2,520,000 ریال

دکتر فرید احمدیان مقدم

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12231

1,400,000 ریال

دکتر روح الله بخت جو

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11810

1,900,000 ریال

دکتر محسن صادقی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13444

1,600,000 ریال

دکتر زهرا شاکری

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13905

1,000,000 ریال

سید امیر علی تاج

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12248

1,000,000 ریال

شیماهاشم پور وزوانی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11494

1,000,000 ریال

سیمین عباسی

نوبت چاپ 1 / سال 1391 / شناسه 7390

85,000 ریال

دکتر محبوب افراسیاب

نوبت چاپ 2 / سال 1400 / شناسه 12277

4,000,000 ریال

دکتر ابراهیم رهبری

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 5642

200,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر حمیدرضا اصلانی

نوبت چاپ 2 / سال 1389 / شناسه 3998

75,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر حشمت الله سماواتی

نوبت چاپ 1 / سال 1393 / شناسه 8319

160,000 ریال

فاقد موجودی

شادی کسنوی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10023

250,000 ریال

فاقد موجودی

دکترعلی زارع

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10773

160,000 ریال

فاقد موجودی

محمد کرمی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12281

500,000 ریال

فاقد موجودی