اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۴
حقوق کیفری اطفال - حراج شده

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق بشر - حقوق كودك و اطفال بزهكار

شابک:

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۴۰ صفحه - نامشخص - چاپ ۲
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
این کتاب آب دیده ولی قابل استفاده است