تازه های نشر

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14019

1,400,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14020

1,300,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13992

2,700,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13993

2,000,000 ریال

دکتر سید محمد طباطبائی نژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14007

1,600,000 ریال

دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 8382

3,500,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 10778

1,000,000 ریال

دکتر فاطمه میر احمدی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13926

2,000,000 ریال

پر فروش ها

دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 8382

3,500,000 ریال

نسرین ترازی

نوبت چاپ 10 / سال 1402 / شناسه 3911

3,200,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 10466

4,500,000 ریال

ناصر علی عبدالله

نوبت چاپ 28 / سال 1401 / شناسه 996

2,100,000 ریال

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 24 / سال 1401 / شناسه 2438

1,700,000 ریال

مارتین هانت

نوبت چاپ 6 / سال 1401 / شناسه 10277

1,150,000 ریال

دکتر علی محبی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13623

2,900,000 ریال

دکتر امیر ساعد وکیل

نوبت چاپ 2 / سال 1391 / شناسه 2909

2,200,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر محمد وارسته بازقلعه

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 5191

800,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 35 / سال 1402 / شناسه 3440

4,500,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 18 / سال 1402 / شناسه 423

2,000,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 28 / سال 1402 / شناسه 1855

1,800,000 ریال

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 22 / سال 1402 / شناسه 734

1,300,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 6583

4,200,000 ریال

دکتر موسی عاکفی

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 12115

1,800,000 ریال

دکتر اسدالله لطفی

نوبت چاپ 14 / سال 1402 / شناسه 2336

5,700,000 ریال