تازه های نشر

دکتر حیدر باقری اصل

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12486

730,000 ریال

دکتر روح الله موذنی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12487

490,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12479

1,400,000 ریال

میشل لیونز

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12452

420,000 ریال

دکتر امیر حسین کوشا

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12451

530,000 ریال

دکتر امید رشیدی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12450

930,000 ریال

حمید داودی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12437

340,000 ریال

دکتر بنیامین شکوه فر

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12438

540,000 ریال

پر فروش ها

لیلا نیک نسب

نوبت چاپ 1 / سال 1395 / شناسه 9713

450,000 ریال

لیلا نیک نسب

نوبت چاپ 2 / سال 1397 / شناسه 9326

260,000 ریال

مسلم قزل بیگلو

نوبت چاپ 6 / سال 1399 / شناسه 8350

930,000 ریال

دکتر مهدی رشوند بوکانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12169

430,000 ریال

دکترمحمدرضاالهی منش

نوبت چاپ 3 / سال 1397 / شناسه 8660

1,020,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 12008

400,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 21 / سال 1399 / شناسه 2102

1,000,000 ریال

دکتر امید رشیدی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12450

930,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر مهراب داراب پور

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 4526

900,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 21 / سال 1399 / شناسه 2102

1,000,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 12008

400,000 ریال

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 20 / سال 1399 / شناسه 2438

680,000 ریال

ناصر علی عبدالله

نوبت چاپ 26 / سال 1399 / شناسه 996

800,000 ریال

دکترحسین ذبحی

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 9370

390,000 ریال

حمیدعسکری پور

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 11137

250,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 30 / سال 1399 / شناسه 3440

1,000,000 ریال