تازه های نشر

دکتر نصرالله ابراهیمی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14039

3,000,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14019

1,400,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14020

1,300,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13992

2,700,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 13993

2,000,000 ریال

دکترعلی یحیائی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 12868

5,400,000 ریال

دکتر سید محمد طباطبائی نژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14007

1,600,000 ریال

دکترفرزاد فلاحی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 14023

1,700,000 ریال

پر فروش ها

دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 8382

3,500,000 ریال

نسرین ترازی

نوبت چاپ 10 / سال 1402 / شناسه 3911

3,200,000 ریال

سید میلاد زیبائی

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 12866

3,200,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 10466

4,500,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 1 / سال 1402 / شناسه 10778

1,000,000 ریال

سید محمد رضا حسینی

نوبت چاپ 4 / سال 1402 / شناسه 5806

2,300,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 6583

4,200,000 ریال

مارتین هانت

نوبت چاپ 6 / سال 1401 / شناسه 10277

1,150,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر محمد وارسته بازقلعه

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 5191

800,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 35 / سال 1402 / شناسه 3440

4,500,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 18 / سال 1402 / شناسه 423

2,000,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 28 / سال 1402 / شناسه 1855

1,800,000 ریال

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 22 / سال 1402 / شناسه 734

1,300,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 6583

4,200,000 ریال

دکتر موسی عاکفی

نوبت چاپ 8 / سال 1402 / شناسه 12115

1,800,000 ریال

دکتر اسدالله لطفی

نوبت چاپ 14 / سال 1402 / شناسه 2336

5,700,000 ریال