تازه های نشر

علی یحیائی

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12642

600,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12640

250,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12572

250,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12626

250,000 ریال

گروه پژوهشی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12638

7,640,000 ریال

گروه پژوهشی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12639

7,680,000 ریال

وسنا لازیک

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12636

350,000 ریال

سمانه وکیل زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1400 / شناسه 12637

350,000 ریال

پر فروش ها

احمد متولی

نوبت چاپ 6 / سال 1400 / شناسه 10466

2,000,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 13 / سال 1400 / شناسه 3471

950,000 ریال

مارتین هانت

نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 10277

450,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 11180

1,100,000 ریال

دکتر مهدی فلاح خاریکی

نوبت چاپ 2 / سال 1400 / شناسه 11568

1,100,000 ریال

دکتر محمد خاکباز

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12373

600,000 ریال

دکتر محمد وارسته بازقلعه

نوبت چاپ 11 / سال 1399 / شناسه 2518

900,000 ریال

حسین قلی نوری

نوبت چاپ 1 / سال 1389 / شناسه 5690

280,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 20 / سال 1400 / شناسه 1700

1,800,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 22 / سال 1400 / شناسه 1708

1,300,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 3 / سال 1400 / شناسه 11404

1,200,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 3 / سال 1400 / شناسه 11405

1,050,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 8 / سال 1400 / شناسه 3965

650,000 ریال

دکتر امیر ساعد وکیل

نوبت چاپ 9 / سال 1400 / شناسه 2606

1,850,000 ریال

دکتر ابوالفضل رنجبری

نوبت چاپ 19 / سال 1400 / شناسه 734

500,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 6 / سال 1400 / شناسه 6583

1,750,000 ریال