تازه های نشر

دکتر محمد تقی عباسی اندواری

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13247

1,400,000 ریال

دکتر سید محمد تقی علوی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13246

1,200,000 ریال

دکتر مسعود اخوان فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13244

2,600,000 ریال

صادق قنواتی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13245

1,400,000 ریال

مهسا خوش اخلاق

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13233

950,000 ریال

دکتر انسیه مطیعی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13219

850,000 ریال

یاسمن راثی مفیدی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13220

1,150,000 ریال

دکتر محمد حسن امام وردی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13153

1,700,000 ریال

پر فروش ها

احمد متولی

نوبت چاپ 7 / سال 1401 / شناسه 10466

2,500,000 ریال

دکتر محمد حسن امام وردی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13153

1,700,000 ریال

صادق قنواتی

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13245

1,400,000 ریال

نسرین ترازی

نوبت چاپ 9 / سال 1400 / شناسه 3911

2,200,000 ریال

دکتر علی مزارعی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8885

950,000 ریال

دکتر محمد صقری

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12346

750,000 ریال

محسن عباسی مقرب

نوبت چاپ 12 / سال 1401 / شناسه 2532

1,100,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 26 / سال 1401 / شناسه 2534

750,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 10 / سال 1402 / شناسه 2414

1,600,000 ریال

شیرزاد اسلامی

نوبت چاپ 2 / سال 1401 / شناسه 5039

3,400,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 12 / سال 1401 / شناسه 2335

1,700,000 ریال

دکتر ایرج گلدوزیان

نوبت چاپ 30 / سال 1401 / شناسه 2409

3,800,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 15 / سال 1401 / شناسه 3471

2,300,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 7 / سال 1401 / شناسه 6583

2,900,000 ریال

حسین ساعتچی یزدی

نوبت چاپ 22 / سال 1401 / شناسه 155

500,000 ریال

حسین علی امیری

نوبت چاپ 14 / سال 1401 / شناسه 1372

800,000 ریال