تازه های نشر

دکتر لیلا علی کرمی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12353

780,000 ریال

دکتر عطاءاله طبیب زاده

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12349

1,270,000 ریال

دکتر محمد صابرراد

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12350

660,000 ریال

فاطمه شریفی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12348

460,000 ریال

دکتر محمد صقری

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12346

500,000 ریال

دکتر مسعود اخوان فرد

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12347

400,000 ریال

دکترسید قاسم زمانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12344

450,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12343

250,000 ریال

پر فروش ها

آندره لگراند

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11986

340,000 ریال

دکترسیدحسن حسینی مقدم

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11943

470,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 10466

1,000,000 ریال

دکتر امیر ساعد وکیل

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11708

370,000 ریال

سید محمد رضا حسینی

نوبت چاپ 5 / سال 1398 / شناسه 4529

800,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 14 / سال 1399 / شناسه 423

550,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 24 / سال 1399 / شناسه 1855

520,000 ریال

علی محمد رمضانی

نوبت چاپ 14 / سال 1398 / شناسه 316

260,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر حمید ابهری

نوبت چاپ 16 / سال 1399 / شناسه 1988

950,000 ریال

دکتر میترا ضرابی

نوبت چاپ 21 / سال 1399 / شناسه 2441

1,160,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 24 / سال 1399 / شناسه 1855

520,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 11451

550,000 ریال

دکتر محمد حسن حجاریان

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 5044

560,000 ریال

دکتر فرید کمیجانی

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 12146

760,000 ریال

مارتین هانت

نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 10277

450,000 ریال

دکتر اسدالله لطفی

نوبت چاپ 8 / سال 1399 / شناسه 2529

850,000 ریال