اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۵۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم، خاستگاه و معيارهاي بنيادي ترافعي بودن
2- مفهوم و پيشينه تاريخي ترافعي بودن
3- معيارهاي بنيادي ترافعي بودن
4- دادرسي ترافعي نسبت به مظنونان
5- قواعد دادرسي ترافعي در مرحله تحت نظر
6- الزامات مربوط به مرحله دستگيري و بازجويي
7- حقوق دفاعي و تاميني متهم در دادرسي ترافعي
8- حقوق تاميني متهم
9- شاخص‌هاي حقوق دفاعي متهم در بستر ترافعي بودن
10- ترافعي بودن درپرتو حقوق شاكي و شهود
11- بايسته‌هاي مربوط به شاكي
12- شاخص‌هاي دادرسي ترافعي نسبت به شهود و مطلعين
13-